Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


1. Import plików .tsd2 do ewidencji

Jeśli chcemy mieć wspólne dane w delegacjach oraz w ewidencji dla danego kierowcy, warto przygotować sobie plik .tsd2 po zakończeniu rozliczania delegacji. W pliku tym przechowywane są informacje o miejscach, w których znajdował się kierowca wraz z godzinami przekroczeń granic.  Plik taki można zaimportować do ewidencji i na jego podstawie wykonać rozliczenie czasu pracy na terenie różnych państw. 

Przygotowanie plików

 1. Przygotować delegacje.
 2. Zapisać delegację za pomocą przycisku "Zapisz" znajdującego się w lewym dolnym rogu okna delegacji. 

1. Import pierwszego pliku

W celu importu pierwszego pliku .tds2  należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 

 1. Przejść do okna ewidencji
 2. Uzupełnić dane związane z kierowcą oraz wybrać okres rozliczeniowy 
 3. Upewnić się, że w Opcjach ewidencji zaznaczony jest przynajmniej jeden checkbox z grupy "Rozliczaj czas pracy w: "  
 4. Jeśli to konieczne poustawiać pozostałe opcje. 
 5. Zamknąć okno "Opcji" 
 6. Pobrać dane ewidencji
 7. Kliknąć na przycisk "edycja" znajdujący się nad skrótem nazw państw. 


 8. Kliknąć na "Pobierz z pliku .tds2:.


 9. Wybrać plik .tsd2 i zaimportować go.
 10. Sprawdzić jego poprawność pod kątem wpisów miejsc i zakresu dat oraz czasu. 
 11. Kliknąć Zapisz


 12. Zamyknąć okno  "Okresy pracy za granicami kraju"
 13. Ponownie pobierać dane w ewidencji
 14. Sprawdzić czy kolumny rozliczania czasu pracy poza granicami zostały uzupełnione poprawnymi danymi. 


2. Import kolejnych plików

W celu uzupełnienia ewidencji o kolejne informacje z plików .tsd2 należy:

 1. Pobrać dane ewidencji
 2. Kliknąć na przycisk "edycja" znajdujący się nad skrótem nazw państw. 
 3. Kliknąć na "Pobierz z pliku .tds2. 
 4. Wybrać plik .tsd2 i zaimportować go.
 5. Sprawdzić jego poprawność pod kątem wpisów miejsc i zakresu dat oraz czasu. 
 6. Zamyknąć okno  "Okresy pracy za granicami kraju"
 7. Ponownie pobierać dane w ewidencji
 8. Sprawdzić czy kolumny rozliczania czasu pracy poza granicami zostały uzupełnione poprawnymi danymi. 

2. Raporty

W oknie ewidencji dostępne są raporty "Ewidencja czasu pracy w...". Raporty te prezentują czas pracy kierowcy na terenie danego państwa.

2.1 Jak wyświetlić raport

W celu wyświetlenia raportu należy: 

 1. W oknie ewidencji wybrać kierowcę oraz okres rozliczeniowy. 
 2. Upewnić się, iż w opcjach ewidencji mamy zaznaczony checkbox  "Rozliczaj czas pracy w: " dla odpowiedniego kraju. 
 3. Sprawdzić czy na zakładce "Zaawansowane - rozliczenie" ustawione są właściwe filtry dla wybranego kraju. 
 4. Zamknąć okno opcji ewidencji.
 5. Pobrać dane o ile zmieniano ustawienia opcji. 
 6. Zweryfikować w edytorze miejsc czy w bazie są poprawne informacje o czasie przebywania kierowcy na terenie danego kraju: 
  1. Kliknąć na przycisk "edycja" znajdujący się nad symbolem kraju.
  2. Kliknąć na przycisk "Przeanalizuj miejsca".  3. Jeśli wpisy są niepoprawne należy je wyedytować i zapisać. 
  4. Zamknąć okno. 
   UWAGA: Po zamknięciu okna, należy pobrać dane, jeśli nastąpiła edycja miejsc. 
 7. Zweryfikować w oknie ewidencji pozostałe ustawienia. Nanieść potrzebne zmiany. 
 8. Kliknąć "Zapisz zmiany"
 9. Pobrać dane. 
 10.  Kliknąć na przycisk "Raport" znajdujący się nad symbolem wybranego kraju. 

 

2.2 Wygląd raportu

Raport podzielony jest na dwie części. Raport "Ewidencja czasu pracy we Francji" zawiera dodatkowe informacje związane z rozliczeniem czasu pracy, w czasie spędzonym przez kierowcę na terenie Francji.. W pierwszej części raportu znajdują się podstawowe dane dotyczące kierowcy oraz stref czasowych. W drugiej części znajdują się dane tabelaryczne prezentujące daty oraz czas trwania pracy na terenie danego państwa w wymienionych terminach. Czas pracy naliczany jest zgodnie z ustawionymi filtrami w opcjach ewidencji. 

Tabela z czasami pracy
ODDODOBA PRACOWNICZADOBACZAS PRACY
Terminy prezentowane w tabeli określają ramy czasowe pracy na terenie danego państwa.Data doby pracowniczej, której wykonana była pracaIlość czasu pracy wykonywanej na terenie danego państwa, w trakcie danej doby kalendarzowej.

Ilość czasu pracy wykonywanej na terenie danego państwa, w trakcie danej doby pracowniczej.

W przypadku, gdy doba kalendarzowa znajduje się na przełomie rozliczanego terminu, prezentowany czas pracy jest liczony jedynie do północy następnego dnia.

Dodatkowe informacje rozliczeniowe dla Francji

W raporcie francuskim znajdziemy również dodatkowe informacje takie jak:

 • Rozliczenie czasu pracy we Francji: 
  • Godziny równoważne 25%
  • Godziny nadliczbowe 25%
  • Godziny nadliczbowe 50%
  • Praca w nocy 
  • Godziny niedzielno-świąteczne 
  • Czas pracy 
  • Informacje związane z amplitudą
 • Rozliczenie po odbiorach (prawo polskie)
  • Praca 
  • Praca w nocy
  • Godziny niedzielno-świąteczne
  • Dyżury 50%
  • Dyżury 100%

3. Rozliczanie pracy na terenie krajów z wymaganym wyrównaniem do pensji minimalnej

W kolumnie z symbolem danego kraju klikamy w "Edycja".


 


Program na podstawie wprowadzanych przez kierowców kodów krajów analizuje czas wykonanej pracy.

Czas pracy na terenie danego kraju można rozliczyć na trzy sposoby

 • Przeanalizuj miejsca - program analizuje wprowadzane przez kierowcę kody krajów
 • Pobierz z pliku TSD.2 - pobieramy plik delegacji, który zapisujemy w module służącym do rozliczenia diet i delegacji
 • Dodaj - służy do wprowadzenia informacji o rozpoczęciu i zakończeniu pracy (na terenie Niemiec lub Norwegii )


 • Rozpoczęcie  podajemy datę i godzinę przekroczenia granicy kraju, w którym chcemy rozliczyć płacę minimalną
 • Zakończenie- podajemy datę i godzinę wyjazdu z kraju, w którym nastąpiło rozliczenie płacy minimalnej

Czas pracy, który jest rozliczany po prawej stronie ma wyraźną flagę państwa, jeżeli nie chcemy rozliczać czasu pracy (np. tranzyt) należy wybrać flagę w kolorze szarym ze znakiem "X". Po wprowadzeniu informacji o godzinach pracy, należy zapisać dokonane zmiany, a następnie w oknie ewidencji ponownie pobrać dane.

4. Obliczanie amplitudy oraz nadgodzin we Francji

4.1 Jak ustawić program, aby poprawnie wyliczyć amplitudę?

Amplituda to wszystkie aktywności kierowcy oraz te odpoczynki, które znajdują się między pierwszą a ostatnią aktywnością kierowcy w danej dobie. Do amplitudy nie są wliczane odpoczynki dzienne oraz tygodniowe.

Zgodnie z francuskimi przepisami amplituda nie może przekraczać 13 godzin. 


Ustawienia domyślne programu dla wyznaczenia minimalnego odpoczynku dziennego

W opcjach ewidencji dodano pole "Ilość godzin minimalnego odpoczynku Francja:". Wartość wyświetlana obok steruje ilością godzin, które są traktowane jako najkrótsze odpoczynki nie wliczane do amplitudy. Domyślna wartość wynosi 11 godzin zgodnie z francuskimi przepisami. 


Przy takim ustawieniu programu wszystkie odpoczynki (dzienne i tygodniowe), które trwają przynajmniej 11 godzin nie są wliczane do amplitudy. 

Czas ten można skrócić jeśli zostały spełnione wymogi francuskiego prawa. 


4.2 Obliczanie nadgodzin

Co wpływa na nadgodziny?

Przy wyznaczaniu nadgodzin brane pod uwagę są:

 1. czas pracy kierowcy - obliczany zgodnie z francuskimi przepisami (wszystkie aktywności poza odpoczynkami są wliczane w czas pracy)
 2. wysokość amplitudy
 3. rodzaj rozliczenia nadgodzin.

Rodzaj rozliczania nadgodzin. 

Program Tachospeed umożliwia nam rozliczanie nadgodzin na trzy sposoby: 

 1. godziny ryczałtowe. Wybranie tej opcji pozwala na rozliczanie nadgodzin w tygodniach kalendarzowych, niezależnie od okresu rozliczonego.
 2. nadgodziny - miesięczne Opcja jest ustawiona domyślnie. Rozlicza nadgodziny w ramach jednego miesiąca kalendarzowego. 
 3. nadgodziny - okres rozliczeniowy. Po wybraniu tej opcji nadgodziny liczone są zgodnie z narzuconym okresem rozliczeniowym.


Jak liczymy nadgodziny?

 1. Wyznaczamy 75% z amplitutudy
 2. Od amplitudy odejmujemy 63h 
 3. Wybieramy największą ilość godzin spośród: czasu pracy, 75% amplitudy i amplitudy pominiejszonej o 63h. 
 4. Sprawdzamy czy wybrana wartość:
  1. przy rozliczeniu tygodniowym jest większa niż 35 godzin 
  2. dla okresu miesięcznego jest większa niż 152 godziny. 
   W przypadku innych okresów rozliczeniowych wartości te są zwiększane poprzez przemnożenie normy tygodniowej lub miesięcznej przez długość okresu rozliczeniowego. Np w przypadku rozliczenia trzymiesięcznego wszystkie wartości podane przez ustawodawcę dla rozliczenia miesięcznego mnożone są przez 3.  
 5. Jeśli wartość jest większa to rozliczamy je zgonie z wytycznymi francuskiego ustawodawcy. W przeciwnym wypadku nadgodziny nie występują. 

Uwaga: Zaleca się stosowanie rozliczenia tygodniowego lub miesięcznego, gdyż są one najlepiej opisane przez francuskiego ustawodawcę. W stosunku do pozostałych okresów rozliczeniowych podane informacje są dość skąpe. 

4.2.1 Nadgodziny rozliczane tygodniowo
 1. Wprowadzamy do programu dane kierowcy, który przebywał na terenie Francji. 
 2. Przechodzimy do okna ewidencji
 3. Wybieramy z listy kierowców, tego którego chcemy rozliczyć 
 4. Zmieniamy okres rozliczeniowy na 1 tydzień
 5. Wyznaczamy datę rozpoczęcia okresu, za który chcemy rozliczyć kierowcę. 
 6. W opcjach ewidencji na zakładce "Podstawowe" zaznaczamy checkbox "Rozliczaj czas pracy we Francji" 
 7. w opcjach ewidencji na zakładce "Zaawansowane" w comboxie "Rozliczaj nadgodziny Francja" wybieramy opcję "nadgodziny - okres rozliczeniowy"
 8. Jeśli to konieczne zmieniamy minimalny czas trwania okresu dziennego odpoczynku w polu  "Ilość godzin minimalnego odpoczynku Francja:" na zakładce "Zaawansowane" w opcjach ewidencji. 
 9. Upewniamy się, że filtry wpływające na rozliczenie czasu pracy we Francji są ustawione poprawnie. (Podzakładka "Francja" zakładki "Zaawansowane - rozliczenie)
 10. W głownym oknie ewidencji klikamy "Pobierz dane" 
 11. Generujemy wydruk ewidencji. Na wydruku pojawiają się wszystkie dane dotyczące nadgodzin.
4.2.2 Nadgodziny rozliczane miesięcznie
 1. Wprowadzamy do programu dane kierowcy, który przebywał na terenie Francji. 
 2. Przechodzimy do okna ewidencji
 3. Wybieramy z listy kierowców, tego którego chcemy rozliczyć 
 4. Zmieniamy okres rozliczeniowy na przynajmniej 1 miesiąc,
 5. Wyznaczamy datę rozpoczęcia okresu, za który chcemy rozliczyć kierowcę. 
 6. W opcjach ewidencji na zakładce "Podstawowe" zaznaczamy checkbox "Rozliczaj czas pracy we Francji" 
 7. w opcjach ewidencji na zakładce "Zaawansowane" w comboxie "Rozliczaj nadgodziny Francja" wybieramy opcję "nadgodziny - miesiąc"
 8. Jeśli to konieczne zmieniamy minimalny czas trwania okresu dziennego odpoczynku w polu  "Ilość godzin minimalnego odpoczynku Francja:" na zakładce "Zaawansowane" w opcjach ewidencji. 
 9. Upewniamy się, że filtry wpływające na rozliczenie czasu pracy we Francji są ustawione poprawnie. (Podzakładka "Francja" zakładki "Zaawansowane - rozliczenie)
 10. W głownym oknie ewidencji klikamy "Pobierz dane" 
 11. Generujemy wydruk ewidencji. Na wydruku pojawiają się wszystkie dane dotyczące nadgodzin.
4.2.3 Nadgodziny rozliczane w okresie trzymiesięcznym.
 1. Wprowadzamy do programu dane kierowcy, który przebywał na terenie Francji. 
 2. Przechodzimy do okna ewidencji
 3. Wybieramy z listy kierowców, tego którego chcemy rozliczyć 
 4. Zmieniamy okres rozliczeniowy na 3 miesiące
 5. Wyznaczamy datę rozpoczęcia okresu, za który chcemy rozliczyć kierowcę. 
 6. W opcjach ewidencji na zakładce "Podstawowe" zaznaczamy checkbox "Rozliczaj czas pracy we Francji" 
 7. w opcjach ewidencji na zakładce "Zaawansowane" w comboxie "Rozliczaj nadgodziny Francja" wybieramy opcję "nadgodziny - okres rozliczeniowy"
 8. Jeśli to konieczne zmieniamy minimalny czas trwania okresu dziennego odpoczynku w polu  "Ilość godzin minimalnego odpoczynku Francja:" na zakładce "Zaawansowane" w opcjach ewidencji. 
 9. Upewniamy się, że filtry wpływające na rozliczenie czasu pracy we Francji są ustawione poprawnie. (Podzakładka "Francja" zakładki "Zaawansowane - rozliczenie)
 10. W głownym oknie ewidencji klikamy "Pobierz dane" 
 11. Generujemy wydruk ewidencji. Na wydruku pojawiają się wszystkie dane dotyczące nadgodzin.
4.2.4 Nadgodziny rozliczane ryczałtowo
 1. Wprowadzamy do programu dane kierowcy, który przebywał na terenie Francji. 
 2. Przechodzimy do okna ewidencji
 3. Wybieramy z listy kierowców, tego którego chcemy rozliczyć 
 4. Ustawiamy insteresujący nas okres rozliczeniowy 
 5. Wyznaczamy datę rozpoczęcia okresu, za który chcemy rozliczyć kierowcę. 
 6. W opcjach ewidencji na zakładce "Podstawowe" zaznaczamy checkbox "Rozliczaj czas pracy we Francji" 
 7. w opcjach ewidencji na zakładce "Zaawansowane" w comboxie "Rozliczaj nadgodziny Francja" wybieramy opcję "godziny ryczałtowe"
 8. Jeśli to konieczne zmieniamy minimalny czas trwania okresu dziennego odpoczynku w polu  "Ilość godzin minimalnego odpoczynku Francja:" na zakładce "Zaawansowane" w opcjach ewidencji. 
 9. Upewniamy się, że filtry wpływające na rozliczenie czasu pracy we Francji są ustawione poprawnie. (Podzakładka "Francja" zakładki "Zaawansowane - rozliczenie)
 10. W głownym oknie ewidencji klikamy "Pobierz dane" 
 11. Generujemy wydruk ewidencji. Na wydruku pojawiają się wszystkie dane dotyczące nadgodzin.

Uwaga: Ewidencja liczona w taki sposób rozlicza każdy tydzień osobno w całym okresie rozliczeniowym. 

4.3 Prezentacja danych na wydruku "Ewidencja czasu pracy"

Główne informacje dotyczące pracy kierowcy na terenie Francji prezentowane są na wydruku "Ewidencja czasu pracy" w części:

 1. Podsumowanie - rozliczenie wg dób pracowniczych jako "Praca FR". 
  Wpis ten nas informuje przez ile godzin kierowca pracował na terenie Francji. Godziny zliczane są na postawie dób pracowniczych zgodnych z polskimi przepisami oraz z zastosowaniem ustawionego w opcjach ewidencji  filtra dla poszczególnych aktywności.  
 2. Godziny nadliczbowe Francja - rozliczane wg dób kalendarzowych. 
  W tej części prezentowane są informacje dotyczące ilości godzin nadliczbowych z podziałem na godziny nadliczbowe płatne 25 i 50% oraz wartości, które należy ze sobą porównać w celu wyznaczenia nadgodzin (amplituda pomniejszona o 63 godziny, 75% amplitudy oraz czas pracy kierowcy), Wszystkie informacje prezentowane w tej części są zliczana na podstawie zastosowanego filtru oraz na podstawie dób kalendarzowych. 

Uwaga: W przypadku gdy wartość prezentowane jako "Praca w FR" oraz "Czas pracy" nie są takie same to w celach porównawczych należy: 

 1. Przejść opcji ewidencji, 
 2. Na zakładce "Podstawowe" zaznaczyć checkbox'y " Start dobry pracowniczej poprzedzające okres rozliczeniowy" oraz "Koniec okresu rozliczeniowego (w następnej dobie kalendarzowej)" 
 3. Pobrać ponownie dane 
 4. Wygenerować raport ewidencji 
 5. Porównać ponownie dane. 
 6. Jeśli nadal występują różnicę należy porównać filtry ewidencji dla Polski i Francji. Różnice mogą wynikać z faktu, iż w filtrze na Polskę danej aktywności nieewidencjonujemy natomiast na terenie Francji aktywność wykazywana jest jako ewidencjonowana.

5. Kalkulator płacy minimalnej

Kalkulatory płacy minimalnej służą do wyznaczania kwoty, jaką należy zapłacić pracownikowi za wykonaną pracę na terenie państw takich jak Austria, Francja, Holandia, Niemcy, Norwegia, Włochy, Luksemburg i Finlandia. W oknie Ewidencji w zakładce "Opcje - Moduł ewidencji - Zaawansowane - Wynagrodzenie" możemy edytować wartość pensji minimalnej, którą program będzie wykorzystywał m.in. do rozliczania czasu pracy w porze nocnej na terenie Francji.


5.1 Elementy formatki kalkulatora płacy minimalnej


 • Sekcja z podstawowymi danymi - informacja o kierowcy oraz o okresie rozliczeniowym.
 • Sekcja z informacjami niezbędnymi do rozliczenia - pola deklaracji składników wynagrodzenia oraz kursu branego do rozliczenia wynagrodzenia
 • Sekcja delegacji - umożliwia wybranie sposobu rozliczenia delegacji, import plików na podstawie, których chcemy rozliczyć delegacje, a w przypadku Niemiec dodatkowe elementy rozliczenia delegacji. 
 • Tabela z szczegółowymi informacjami o okresach pracy na terenie danego państwa:
  • "Data od" - data rozpoczęcia okresu pracy na terenie danego państwa
  • "Data do" - data zakończenia okresu pracy na terenie danego państwa
  • "Czas do rozliczenia" - ilość czasu zakwalifikowana jako praca na terenie danego państwa
  • "Delegacje" - kwota, jaką należy wypłacić na podstawie zaimportowanych plików .tsd2. Kwota jest wyliczana na podstawie wzoru: (kwota za diety + kwota za noclegi)*kurs delegacji.
  • "Polskie wynagrodzenie" - kwota obliczana na postawie wzoru: "Czas do rozliczenia" * "Stawka godzinowa PL".
  • "Wynagrodzenie poza Polską" - kwota obliczana na postawie wzoru: "Czas do rozliczenia" * "Stawka godzinowa (DE, NO, FR, AT, IT, NL, LU, FI)" * "Kurs".
 • Podsumowanie - prezentuje zestawienie informacji z powyższych sekcji. 
 • Sekcja z przyciskami (button'ami) - zawiera przyciski pozwalające na przeliczenie płacy minimalnej, zapisanie części informacji do bazy oraz wygenerowanie jednego z trzech dostępnych raportów.

5.2 Podstawowe rozliczenie

Z podstawowego rozliczenia korzystamy, gdy nie chcemy odliczyć delegacji od płacy minimalnej jaką chcemy wypłacić pracownikowi. 

Jak wykonać rozliczenie

 1. Wskazać okres rozliczeniowy. 
 2. Pobrać dane.
 3. W edytorze miejsc zweryfikować okresy przebywania na terenie państwa, dla którego rozliczamy pracę za granicą. Jeżeli dokonaliśmy zmian, to należy je zapisać. 
 4. Zamknąć edytor miejsc. 
 5. Pobrać dane, o ile zostały wprowadzone zmiany w edytorze miejsc.
 6. Przejść do kalkulatora poprzez kliknięcie w przycisk "Rozlicz". 
 7. Wprowadzić dane do kalkulatora.
  1. Stawka godzinowa PL - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy
  2. Stawka godzinowa (DE, NO, FR, AT, IT, NL, LU, FI) - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy określona przepisami dotyczącymi płacy minimalnej na terenie danego państwa. 
  3. Dodatek 
  4. Kurs: 
   1. W przypadku Niemiec średni kurs kwartalny 
   2. W przypadku pozostałych państw średni kurs miesięczny 
 8.  Kliknąć na przycisk "Przelicz". 

5.3 Rozliczenie z uwzględnieniem delegacji. 

Jak wykonać rozliczenie

Jeśli chcemy uwzględnić wypłacone delegacje w rozliczeniu płacy minimalnej należy: 

 1. Przejść do okna delegacji. 
 2. Rozliczyć delegacje dla wybranego kierowcy i zapisać plik .tsd2. Przy rozliczaniu delegacji należy pamiętać o zaznaczeniu chceckbox'a "Stawka dla każdego kraju osobno" w opcjach delegacji.
 3. Przejść do okna ewidencji. 
 4. Wybrać kierowcę. 
 5. Wskazać okres rozliczeniowy. 
 6. Pobrać dane.
 7. Zaimportować plik .tsd2 do edytora miejsc, w celu oznaczenia tranzytów.
  1. po imporcie plików dane w kolumnach "Rozpoczęcie" oraz "Zakończenie" zostaną wyszarzone. Jeśli informacje o dacie wjazdu/wyjazdu są błędne należy ponownie przygotować plik delegacji.  
 8. Zapisać informacje o miejscach poprzez kliknięcie na przycisk "Zapisz". 
 9. Zamknąć edytor miejsc. 
 10. Pobrać dane w oknie ewidencji.
 11. Przejść do kalkulatora poprzez kliknięcie w przycisk "Rozlicz". 
 12. Wprowadzić dane do kalkulatora.
  1. Stawka godzinowa PL - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy
  2. Stawka godzinowa (DE, NO, FR, AT, IT, NL, LU, FI) - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy określona przepisami dotyczącymi płacy minimalnej na terenie danego państwa. 
  3. Dodatek 
  4. Kurs: 
   1. W przypadku Niemiec średni kurs kwartalny 
   2. W przypadku pozostałych państw średni kurs miesięczny 
 13. W combobox'ach "Rozliczaj diety" oraz "Rozliczaj noclegi" wybrać opcję "pomniejszaj całość miesięcznie".
 14. Zaimportować pliki .tsd2. 
 15. Kliknąć na przycisk "Przelicz". 
  1. Przycisk jest nieaktywny do czasu wprowadzenia poprawnych plików. 

UWAGA: 

 • Pliki, które są podświetlone na czerwono są błędnie przygotowane. Takie pliki należy usunąć a w ich miejsce zaimportować nowe i poprawne pliki.

Co zawiera sekcja podsumowania

 • "Płaca minimalna na terenie danego państwa" - suma kwot z kolumny "Wynagrodzenie poza Polską". 
 • "Wypłacone polskie wynagrodzenie" - suma kwot z kolumny "Polskie wynagrodzenie" i kwoty z pola "Dodatek". 
 • "Rozliczenie delegacji" -  suma kwot z kolumny "Delegacje"
 • "Odliczenie delegacji" - kwota o jaką pomniejszamy wyrównanie do pensji minimalnej (tylko Milog)
 • "Podsumowanie" - wartość wyznaczana jest na podstawie wzoru: "Płaca minimalna na terenie danego państwa" - "Wypłacone polskie wynagrodzenie" - "Delegacje". Jeżeli wartość jest mniejsza od 0,00 PLN to w podsumowaniu pojawia się 0,00 PLN.

5.4 Rozliczenie pracy na terenie Francji

W sytuacji gdy nasz kierowca pracuje również na terenie Francji należy uwzględnić również dodatki za pracę w nocy (pole "Praca w nocy") lub pracę w niedziele i święta (pole "Praca niedziele/święta). 

Jest to jedyna różnica w stosunku do pozostałych państw. 


5.5 Rozliczenie pracy na terenie Niemiec

W przypadku rozliczania płacy minimalnej za pracę wykonaną na terenie Niemiec mamy dwie dodatkowe możliwości rozliczenia diet i noclegów:

 • z pomniejszeniem o 1/30 stawki na dzień
 • z pomniejszeniem o całość stawki miesięcznie. 

 Przy wyborze jednej z powyższych opcji należy sprawdzić kwoty czy  pola "Stawka wyżywienia DE" oraz  "Stawka za nocleg DE" uzupełnione są wartościami zgodnymi z obowiązującymi przepisami dotyczącymi płacy minimalnej na terenie Niemiec. 

5.5.1 Rozliczanie z pomniejszaniem o 1/30 stawki na dzień.

Jeśli chcemy uwzględnić wypłacone delegacje pomniejszone o 1/30 stawki na dzień, w rozliczeniu płacy minimalnej na terenie Niemiec należy: 

 1. Przejść do okna delegacji. 
 2. Rozliczyć delegacje dla wybranego kierowcy i zapisać plik .tsd2. Przy rozliczaniu delegacji należy pamiętać o zaznaczeniu chceckbox'a "Stawka dla każdego kraju osobno" w opcjach delegacji. 
 3. Przejść do okna ewidencji. 
 4. Wybrać kierowcę. 
 5. Wskazać okres rozliczeniowy. 
 6. Pobrać dane.
 7. Zaimportować plik .tsd2 do edytora miejsc, w celu oznaczenia tranzytów.
  1. po imporcie plików dane w kolumnach "Rozpoczęcie" oraz "Zakończenie" zostaną wyszarzone. Jeśli informacje o dacie wjazdu/wyjazdu są błędne należy ponownie przygotować plik delegacji.  
 8. Zapisać informacje o miejscach poprzez kliknięcie na przycisk "Zapisz". 
 9. Zamknąć edytor miejsc. 
 10. Pobrać dane w oknie ewidencji.
 11. Przejść do kalkulatora poprzez kliknięcie w przycisk "Rozlicz". 
 12. Wprowadzić dane do kalkulatora.
  1. Stawka godzinowa PL - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy
  2. Stawka godzinowa DE - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy określona przepisami dotyczącymi płacy minimalnej na terenie Niemiec. 
  3. Dodatek 
  4. Kurs - średni kurs kwartalny 
 13. W combobox'ach:
  1.  "Rozliczaj diety"  wybrać opcję "pomniejsz o różnicę między ryczałtem a kwotą diety liczone wg. 1/30 na dzień", jeśli chcemy pomniejszyć diety o 1/30 kwoty wpisanej w polu "Stawka wyżywienia DE".
  2. "Rozliczaj noclegi" wybrać opcję "pomniejsz o różnicę między ryczałtem a kwotą noclegu liczone wg. 1/30 na dzień", jeśli chcemy pomniejszyć noclegi o 1/30 kwoty wpisanej w polu "Stawka za nocleg DE".
 14. Zaimportować pliki .tsd2. 
 15. Kliknąć na przycisk "Przelicz". 
  1. Przycisk jest nieaktywny do czasu wprowadzenia poprawnych plików. 
5.5.2 Co zawiera sekcja podsumowania przy opcji z pomniejszaniem o 1/30 stawki na dzień.
 • "Płaca minimalna na terenie danego państwa" - suma kwot z kolumny "Wynagrodzenie poza Polską". 
 • "Wypłacone polskie wynagrodzenie" - suma kwot z kolumny "Polskie wynagrodzenie" i kwoty z pola "Dodatek".
 • "Rozliczenie delegacji" -  suma kwot z kolumny "Delegacje" pomniejszona o (ilość diet * Stawka wyżywienia DE)/30 oraz (ilość noclegów * "Stawka za nocleg DE")/30
 • "Odliczenie delegacji" - kwota o jaką pomniejszamy wyrównanie do pensji minimalnej
 • "Podsumowanie" - wartość wyznaczana jest na podstawie wzoru: "Płaca minimalna na terenie danego państwa" - "Wypłacone polskie wynagrodzenie" - "Delegacje". Jeżeli wartość jest mniejsza od 0,00 PLN to w podsumowaniu pojawia się 0,00 PLN.
5.5.3 Rozliczanie z pomniejszaniem miesięcznym.

Jeśli chcemy uwzględnić wypłacone delegacje pomniejszone o całą kwotę miesięcznie, w rozliczeniu płacy minimalnej na terenie Niemiec należy: 

 1. Przejść do okna delegacji. 
 2. Rozliczyć delegacje dla wybranego kierowcy i zapisać plik .tsd2. Przy rozliczaniu delegacji należy pamiętać o zaznaczeniu chceckbox'a "Stawka dla każdego kraju osobno" w opcjach delegacji.
 3. Przejść do okna ewidencji. 
 4. Wybrać kierowcę. 
 5. Wskazać okres rozliczeniowy. 
 6. Pobrać dane.
 7. Zaimportować plik .tsd2 do edytora miejsc, w celu oznaczenia tranzytów.
  1. po imporcie plików dane w kolumnach "Rozpoczęcie" oraz "Zakończenie" zostaną wyszarzone. Jeśli informacje o dacie wjazdu/wyjazdu są błędne należy ponownie przygotować plik delegacji.  
 8. Zapisać informacje o miejscach poprzez kliknięcie na przycisk "Zapisz". 
 9. Zamknąć edytor miejsc. 
 10. Pobrać dane w oknie ewidencji.
 11. Przejść do kalkulatora poprzez kliknięcie w przycisk "Rozlicz". 
 12. Wprowadzić dane do kalkulatora.
  1. Stawka godzinowa PL - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy
  2. Stawka godzinowa DE - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy określona przepisami dotyczącymi płacy minimalnej na terenie Niemiec. 
  3. Dodatek 
  4. Kurs - średni kurs kwartalny 
 13. W combobox'ach:
  1.  "Rozliczaj diety"  wybrać opcję pomniejsz o różnicę między ryczałtem a kwotą diety miesięcznie", jeśli chcemy pomniejszyć diety o o całą kwotę wpisaną w polu "Stawka wyżywienia DE".
  2. "Rozliczaj noclegi" wybrać opcję "pomniejsz o różnicę między ryczałtem a kwotą noclegu miesięcznie", jeśli chcemy pomniejszyć noclegi o całą kwotę wpisaną w polu "Stawka za nocleg DE".
 14. Zaimportować pliki .tsd2. 
 15. Kliknąć na przycisk "Przelicz". 
  1. Przycisk jest nieaktywny do czasu wprowadzenia poprawnych plików. 

Co zawiera sekcja podsumowania przy opcji z pomniejszaniem miesięcznym.

 • "Płaca minimalna na terenie danego państwa" - suma kwot z kolumny "Wynagrodzenie poza Polską". 
 • "Wypłacone polskie wynagrodzenie" - suma kwot z kolumny "Polskie wynagrodzenie" i kwoty z pola "Dodatek". 
 • "Rozliczenie delegacji" -  suma kwot z kolumny "Delegacje" pomniejszona o kwotę z pola "Stawka wyżywienia" oraz kwotę z pola "Stawka za nocleg DE"
 • "Odliczenie delegacji" - kwota o jaką pomniejszamy wyrównanie do pensji minimalnej
 • "Podsumowanie" - wartość wyznaczana jest na podstawie wzoru: "Płaca minimalna na terenie danego państwa" - "Wypłacone polskie wynagrodzenie" - "Delegacje". Jeżeli wartość jest mniejsza od 0,00 PLN to w podsumowaniu pojawia się 0,00 PLN.

5.6 Rozliczenie pracy na terenie Austrii

5.6.1 Rozliczanie diet różnicowo z uwzględnieniem 1/12 stawki diety oraz noclegów z uwzględnieniem stawki za nocleg

Jeśli chcemy uwzględnić rozliczanie diet i noclegów różnicowo to w rozliczeniu płacy minimalnej na terenie Austrii należy:

 1. Przejść do okna delegacji. 
 2. Rozliczyć delegacje dla wybranego kierowcy i zapisać plik .tsd2. Przy rozliczaniu delegacji należy pamiętać o zaznaczeniu chceckbox'a "Stawka dla każdego kraju osobno" w opcjach delegacji.
 3. Przejść do okna ewidencji. 
 4. Wybrać kierowcę. 
 5. Wskazać okres rozliczeniowy. 
 6. Pobrać dane.
 7. Zaimportować plik .tsd2 do edytora miejsc, w celu oznaczenia tranzytów.
  1. po imporcie plików dane w kolumnach "Rozpoczęcie" oraz "Zakończenie" zostaną wyszarzone. Jeśli informacje o dacie wjazdu/wyjazdu są błędne należy ponownie przygotować plik delegacji.  
 8. Zapisać informacje o miejscach poprzez kliknięcie na przycisk "Zapisz". 
 9. Zamknąć edytor miejsc. 
 10. Pobrać dane w oknie ewidencji.
 11. Przejść do kalkulatora poprzez kliknięcie w przycisk "Rozlicz". 
 12. Wprowadzić dane do kalkulatora.
  1. Stawka godzinowa PL - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy
  2. Stawka godzinowa AT - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy określona przepisami dotyczącymi płacy minimalnej na terenie Austrii
  3. Dodatek 
  4. Kurs - średni kurs miesięczny
 13. W combobox'ach:
  1. "Rozliczaj diety" wybrać opcję "rozliczaj diety różnicowo z uwzględnieniem 1/12 stawki za dietę", Po zaznaczeniu tej opcji kwota diety jaką należy wypłacić kierowcy będzie stanowiła różnicę pomiędzy kwotą za diety na terenie AT, a dietą PL.
  2. "Rozliczaj noclegi" wybrać opcję "rozliczaj noclegi różnicowo z uwzględnieniem stawki za nocleg", jeśli chcemy aby kwota noclegu jaką należy wypłacić stanowiła różnicę pomiędzy kwotą za nocleg AT, a kwotą za nocleg PL.
 14. Zaimportować pliki .tsd2. 
 15. Kliknąć na przycisk "Przelicz". 
  1. Przycisk jest nieaktywny do czasu wprowadzenia poprawnych plików. 
5.6.2 Co zawiera sekcja podsumowania przy opcji różnicowego rozliczania Austrii:
 • "Płaca minimalna na terenie danego państwa" - suma kwot z kolumny "Wynagrodzenie poza Polską". 
 • "Wypłacone polskie wynagrodzenie" - suma kwot z kolumny "Polskie wynagrodzenie" i kwoty z pola "Dodatek". 
 • "Rozliczenie delegacji" -  suma kwot z kolumny "Delegacje"
 • "Rozliczenie delegacji AT" -  wartość jaka przysługuje kierowcy za delegacje AT
 • "Podsumowanie" - wartość wyznaczana jest na podstawie wzoru: "Płaca minimalna na terenie danego państwa" - "Wypłacone polskie wynagrodzenie" - "Delegacje". Jeżeli wartość jest mniejsza od 0,00 PLN to w podsumowaniu pojawia się 0,00 PLN.

5.7 Rozliczenie pracy na terenie Finlandii

5.7.1 Rozliczanie diet różnicowo z uwzględnieniem stawki diety Fińskiej oraz noclegów różnicowo z uwzględnieniem stawki noclegowej w Finlandii

Jeśli chcemy uwzględnić rozliczanie diet i noclegów różnicowo to w rozliczeniu płacy minimalnej na terenie Finlandii należy:

 1. Przejść do okna delegacji. 
 2. Rozliczyć delegacje dla wybranego kierowcy i zapisać plik .tsd2. Przy rozliczaniu delegacji należy pamiętać o zaznaczeniu chceckbox'a "Stawka dla każdego kraju osobno" w opcjach delegacji.
 3. Przejść do okna ewidencji. 
 4. Wybrać kierowcę. 
 5. Wskazać okres rozliczeniowy. 
 6. Pobrać dane.
 7. Zaimportować plik .tsd2 do edytora miejsc, w celu oznaczenia tranzytów.
  1. po imporcie plików dane w kolumnach "Rozpoczęcie" oraz "Zakończenie" zostaną wyszarzone. Jeśli informacje o dacie wjazdu/wyjazdu są błędne należy ponownie przygotować plik delegacji.  
 8. Zapisać informacje o miejscach poprzez kliknięcie na przycisk "Zapisz". 
 9. Zamknąć edytor miejsc. 
 10. Pobrać dane w oknie ewidencji.
 11. Przejść do kalkulatora poprzez kliknięcie w przycisk "Rozlicz". 
 12. Wprowadzić dane do kalkulatora.
  1. Stawka godzinowa PL - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy
  2. Stawka godzinowa FI - kwota jaką wypłacamy kierowcy za godzinę jego pracy określona przepisami dotyczącymi płacy minimalnej na terenie Finlandii
  3. Dodatek 
  4. Kurs - średni kurs miesięczny
 13. W combobox'ach:
  1. "Rozliczaj diety" wybrać opcję "rozliczaj diety różnicowo z uwzględnieniem stawki diety FI", Po zaznaczeniu tej opcji kwota diety jaką należy wypłacić kierowcy będzie stanowiła różnicę pomiędzy kwotą za diety na terenie PL, a dietą FI.
  2. "Rozliczaj noclegi" wybrać opcję "rozliczaj noclegi różnicowo z uwzględnieniem stawki noclegu FI", jeśli chcemy aby kwota noclegu jaką należy wypłacić stanowiła różnicę pomiędzy kwotą za nocleg PL, a kwotą za nocleg FI.
 14. Zaimportować pliki .tsd2. 
 15. Kliknąć na przycisk "Przelicz". 
  1. Przycisk jest nieaktywny do czasu wprowadzenia poprawnych plików. 
5.7.2 Co zawiera sekcja podsumowania przy opcji różnicowego rozliczania Finlandii:
 • "Płaca minimalna na terenie danego państwa" - suma kwot z kolumny "Wynagrodzenie poza Polską". 
 • "Wypłacone polskie wynagrodzenie" - suma kwot z kolumny "Polskie wynagrodzenie" i kwoty z pola "Dodatek". 
 • "Rozliczenie delegacji" -  suma kwot z kolumny "Delegacje"
 • "Rozliczenie delegacji FI" -  wartość jaka przysługuje kierowcy za delegacje FI
 • "Podsumowanie" - wartość wyznaczana jest na podstawie wzoru: "Płaca minimalna na terenie danego państwa" - "Wypłacone polskie wynagrodzenie" - "Delegacje". Jeżeli wartość jest mniejsza od 0,00 PLN to w podsumowaniu pojawia się 0,00 PLN.

5.8 Raporty

Główny raport składa się z dwóch części. Jedną z nich stanowi "Raport uproszczony" kalkulatora płacy minimalnej, a drugą raport "Ewidencja czasu pracy w ..."

Raport uproszczony

Na raporcie uproszczonym znajdują się wszystkie informacje o składnikach płacy minimalnej.


Raport XLS 

Raport XLS zawiera informacje, który znajdują się w tabeli z informacjami szczegółowymi.


Co można zapisać do bazy

Za pomocą przycisku "Zapisz opcje" w bazie zostają zapisane takie informacje jak:

 • Kurs 
 • Sposób rozliczania delegacji 
 • Stawkę wyżywienia DE i Stawkę za nocleg DE 
 • Dodatek za pracę w nocy - Francja • No labels