Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Raport kalibracji został szczegółowo opisany w rozdziale 7 8 Raport kalibracji

5. Raport nieprzypisanych okresów

Raport nieprzypisanych okresów został szczegółowo opisany w rozdziale 8 Raport nieprzypisanych okresów

6

...

Tej opcji należy użyć w sytuacji, jeżeli w pliku cyfrowym pojazdu jest zapisana aktywność, która nie została przypisana do żadnej karty kierowcy.

...

.

...

Image Removed

7. Przypisywanie danych przy jeździe z cudzą kartą

Jeżeli jeden kierowca prowadził pojazd na cudzej karcie możliwe jest przepisanie jego aktywności do odpowiedniej karty. W tym celu należy w oknie Przypisywanie danych… wybrać właściwego kierowcę prowadzącego pojazd - kierowcę, z którego karty dane mają zostać przepisane oraz dokładny zakres czasowy przepisywanych danych. Przypisanie zostanie dokonane po wciśnięciu przycisku Przypisz.

Image Removed

...

Konwersja plików cyfrowych ESM do DDD

Tachospeed umożliwia konwersję plików .esm do wymaganych w przepisach, podpisanych cyfrowo plików .ddd. W tym celu należy wybrać opcję Konwersja plików cyfrowych ESM do DDD.

Image Removed

...

7. Usuwanie danych cyfrowych starszych niż ...

Wybierając tę opcję można usunąć z bazy danych pliki cyfrowe starsze niż 1, 2 lub 3 lata.Image Removed