Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

8. Zmiana położenia godziny 12

Image RemovedImage Added


Tachospeed automatycznie wyszukuje na tarczce godzinę 12-tą, która jest zaznaczona niebieską ciągłą linią. Aby skorygować godzinę 12-tą na tarczce, należy najechać wskaźnikiem myszki na niebieską linię i przeciągać ją na wybraną godzinę, zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Pozycja godziny 12-tej uzależnia pojawiające się wartości godzin i minut na zegarku w lewym górnym rogu centralnego okienka oraz w zakładce "Odczyty".

Image RemovedImage Added

9. Zmiana godziny włożenia tarczki

Niezwykle ważnym jest ustalenie punktu włożenia tarczki. Ciemnozielona linia służy do oznaczenia czasu włożenia tarczki. Położenie tej linii na tarczce wpływa na rzeczywiste daty zarejestrowanych zdarzeń.
Przykładowo, jeśli tarczka ma wypisane daty: włożenia 3.06.2006, a wyjęcia tarczki 4.06.2006, to w przypadku, gdy zaznaczymy włożenie tarczki przed 24:00 na tarczce, to całe zdarzenie transportowe odbywa się 4 czerwca (w tym przypadku zaznaczono włożenie tarczki o 23:56).

Image RemovedImage Added


Zalecane jest aby kierowcy zapisywali na odwrocie tarczek godzinę włożenia tarczki w celu szybszej identyfikacji miejsca włożenia na tarczce. Pozycja ciemnozielonej linii włożenia tarczki wpływa na początek i zakończenie danego zadania transportowego na danej tarczce. Zielona linia biegnąca wokół tarczki oznacza początek i koniec pracy kierowcy, zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Image RemovedImage Added


Podczas edycji obrazu tarczki można włączyć automatyczne ustawianie początku dnia pracy kierowcy w "Ustawieniach" w zakładce "Edycja tarcz", poprzez zaznaczenie opcji "Automatycznie szukaj początku". W programie początek dnia pracy kierowcy wraz z linią włożenia tarczki ustawiany jest automatycznie po najdłuższym nieprzerwanym odpoczynku. Automatyczne wyznaczanie powoduje, że czasem konieczna jest ręczna korekta momentu włożenia tarczki.
W sytuacji, gdy początek dnia nastąpił w innym momencie tarczki, należy odpowiednio ustawić ciemnozieloną linię w miejscu włożenia tarczki. Odbywa się to tak samo, jak w przypadku wyszukiwania godziny 12, czyli poprzez najechanie wskaźnikiem myszki na zieloną linię i przeciągnięcie jej wedle uznania (zgodnie z ruchem wskazówek zegara)

...

Uwaga: W przypadku, gdy wygenerowane raporty nie są zgodne ze stanem rzeczywistym, należy sprawdzić, czy wprowadzane tarcze mają dobrze ustalone momenty włożenia.

Image RemovedImage Added


10. Edycja aktywności (podręczne menu)

W niektórych przypadkach niezbędne jest dokonanie pewnych zmian dotyczących czasu pracy kierowcy. Wszelkie modyfikacje możliwe są dzięki zaznaczeniu wycinka tarczki i uruchomieniu podręcznego menu.

Image RemovedImage Added


Opcja "Zmień na postój" pozwala na szybką zmianę wybranej aktywności na postój. Poprzez wybranie opcji "Połącz z następnym" i "Połącz z poprzednim" możliwe jest usuwanie określonych wycinków. Odwrotną funkcję spełnia komenda "Podziel", dzięki której możliwe jest podzielenie określonego wycinka na dwie równe części.

Image RemovedImage Added


Funkcja "Kilka pojazdów na tarczce" umożliwia wprowadzenie kilku pojazdów na tarczce w sytuacji, gdy kierowca używał tarczki w kilku pojazdach.

...

Przyciski szybkiego dostępu, które możemy znaleźć w prawym górnym rogu tarczki, pozwalają na szybką zamianę wszystkich okresów gotowości i/lub pracy innej na postój.

Image RemovedImage Added

Umożliwia to na przykład szybkie usunięcie krótkich gotowości i czasów pracy. Gdy kierowca nie używał poprawnie selektora, możemy dzięki nim poprawnie rozliczyć czas pracy bez konieczności mozolnego zmieniania pojedynczych okresów.

To samo podręczne menu jest dostępne z poziomu tabeli aktywności. Jeżeli okres jest zbyt krótki, aby znaleźć go na tarczce, można łatwo go odnaleźć w tabeli:

Image RemovedImage Added


Jeżeli klikniemy prawym przyciskiem myszy na tarczce poza promieniem wykrytych aktywności, pojawi się inne menu:

Image RemovedImage Added

Możemy znaleźć tutaj opcje, które umożliwią odszukanie środka tarczki i ponownego odczytu aktywności. W przypadku, gdy wprowadziliśmy zbyt wiele niewłaściwych zmian na tarczce, program dokona ponownie automatycznego odczytu.

...

W lewym dolnym rogu widoku tarczki widoczne są ikony szybkiej zmiany trybów.

Image RemovedImage Added

Ikony reprezentują po kolei (od lewej): jazdę, pracę inną, gotowość i postój. Po kliknięciu w jakąkolwiek z nich jeden raz, ikona zaznacza się. Oznacza to, że właśnie wybraliśmy dany tryb do wstawienia na tarczy. Teraz wystarczy kliknąć raz na tarczy, aby wybrać godzinę rozpoczęcia aktywności i drugi raz, aby wybrać godzinę zakończenia. Przykład - aby wstawić tryb jazdy od godz. 13:00 do 14:15, należy kliknąć raz w ikonę jazdy, kliknąć raz na tarczę na godzinie 13:00 oraz kliknąć raz na tarczy na godzinie 14:15. Okres powinien pojawić się na tarczy.

...

Poniżej głównego okna programu znajduje się okno z graficznym przedstawieniem ilości przebytych kilometrów w formie "pików" bądź "sierżantów". Każda linia od dolnego do górnego wierzchołka to 5 przejechanych kilometrów. Aby przejść do trybu edycyjnego należy włączyć przycisk "II" w prawym dolnym rogu okienka:

Image RemovedImage Added

Następnie można przejść do dodawania i odejmowania przejechanych kilometrów. Edycja odbywa się poprzez kliknięcie w wybranym miejscu na linii kilometrów. Kliknięcie na pasku w danym miejscu powoduje wyświetlanie czerwonej kreski i zliczenie 5 kilometrów. Kolejne kliknięcie w to samo miejsce usuwa kreskę i odejmuje 5 kilometrów.Zalecamy aby przebieg pojazdu był edytowany dopiero po poprawnym "obrobieniu" tarczki.

Uwaga! Kliknąć można tylko w te miejsca, które w odczytach oznaczone są jako tryb jazdy.

Image RemovedImage Added


13. Wprowadzanie tarczek do bazy

Image RemovedImage Added

Po wciśnięciu przycisku "Zapisz w bazie", widocznego w prawym dolnym rogu ekranu, program automatycznie przechodzi do odczytu następnej tarczki, a zapisana tarczka jest możliwa do wglądu w bazie (menu "Tarcze - Przeglądaj"). Jeżeli zaznaczymy opcję "Nie usuwaj z listy", wtedy tarczka po zapisaniu w bazie nie zniknie z listy tarczek po lewej stronie. Opcja ta przydatna jest w sytuacji, gdy chcemy porównać dane z jednej tarczki z drugą, którą chcemy zapisać.

Odczytanie wszystkich aktywności na tarczce nie jest jednoznaczne z zapisaniem ich w bazie danych programu. Tylko tarczki zapisane w bazie służą do wygenerowania raportów. Tak więc aby po skanowaniu tarcz wprowadzić dane kierowcy, samochodu, datę i stany licznika kilometrów, należy przejść do okna "Środkowe pole".

Image Removed          Image RemovedImage Added

Zalecane jest, aby przed skanowaniem posortować tarczki jednego kierowcy od najstarszej do najwcześniejszej w danym okresie, czyli przykładowo od poniedziałku do niedzieli w danym tygodniu. W przypadku skanowania tarczek z podwójnej ekipy zalecane jest wprowadzanie danych „parami”. W tym przypadku należy zaznaczyć opcję "Ekipa", tak, aby wprowadzane dane kopiowały się dla drugiego kierowcy.

...

W celu łatwiejszego odczytu danych zapisanych przez kierowcę na tarczce istnieje możliwość powiększenia tarczki, poprzez użycia przycisku scroll (kółka) myszki, dzięki przyciskom znajdującym się w prawym dolnym rogu

Image RemovedImage Added

lub poprzez kliknięcie prawego przycisku myszki, po którym rozwija się menu:

Image RemovedImage Added

Oprócz powiększania i pomniejszania obrazu tarczki w tym menu, istnieje możliwość wyboru ponownego szukania środka tarczki, ponownego odczytu tarczki oraz wycentrowania obrazu. Praktyczną opcją jest również "Wyłącz/Włącz odczyt" w celu zweryfikowania dokładności skanowania.

Po przejściu na zakładkę "Podsumowanie" możemy zobaczyć podstawowe dane statystyczne danej tarczki.

Image RemovedImage Added

Po uzupełnieniu "Stanu końcowego licznika" oraz "Stanu początkowego licznika", które powinny być zapisane na każdej tarczce przez kierowcę, możemy sprawdzić zsumowane czasy pracy, postoju, gotowości i jazdy oraz przebytych kilometrów w okienku "Podsumowanie".
Program zlicza całkowity czas jazdy, pracy, gotowości i postoju w danym dniu. Należy mieć na uwadze, że czas postoju nie jest czasem odpoczynku, co jest uwzględnione w raportach kontrolnych czasu pracy. Na podstawie tych danych możemy sprawdzić, czy odczyt tarczki odbył się prawidłowo. Dostajemy też szybką informacje o czasie pracy kierowcy w danej dobie bez zapisywania tarczki do bazy. Czasy przedstawione w podsumowaniu nie są równoważne z czasem pracy kierowcy w danej dobie pracowniczej według przepisów prawa pracy. Przepisy te różnią się w zależności od kraju. 

...

Czasami istnieje konieczność wprowadzenia kilku pojazdów na jednej tarczce. Sytuacja taka ma miejsce wtedy, gdy jeden kierowca używa tej samej tarczy w więcej niż jednym pojeździe. Jeżeli chcemy prawidłowo rozliczyć zużycie paliwa dla każdego pojazdu, musimy posłużyć się opcją "Kilka pojazdów na jednej tarczce" w menu podręcznym.

Image RemovedImage Added

Wybieramy na tarczy lub w tabeli "Odczyty" okres, którego rozpoczęcie pokrywa się ze zmianą pojazdu i wybieramy funkcję "Kilka pojazdów na tarczce". Po wywołaniu tej funkcji otwiera się nowe okno, w którym możemy wybrać nowy pojazd i wpisać stany liczników dla tego pojazdu.

Image RemovedImage Added

Po kliknięciu w przycisk "Dalej" nowy pojazd zostanie przypisany dla danej tarczki od okresu wybranego wcześniej z wpisanymi stanami licznika.

Poprawność wprowadzonego pojazdu można zweryfikować w zakładce "Odczyty", gdzie numer porządkowy pojazdu, którym jechał kierowca, będzie widoczny w ostatniej kolumnie

Image Removed.Image Added

Używanie tej opcji jest uzasadnione, jeżeli chcemy kontrolować zużycie paliwa lub używamy "Raportu przebiegu pojazdów". W innym przypadku wystarczy wybrać w zakładce "Środkowe pole" jeden pojazd, w którym kierowca zaczynał jazdę, a pozostałe pojazdy wpisać w uwagach do tarczki.

...

  • Przy tarczy pierwszego kierowcy włączamy opcję "Ekipa" w zakładce "Środkowe pole" i uzupełniamy wszystkie pozostałe dane w tej zakładce.
    Image RemovedImage Added

  • Po kliknięciu w przycisk "Zapisz w bazie" opcja "Ekipa" pozostaje zaznaczona i możemy wprowadzić tarczkę drugiego kierowcy
  • Po kolejnym kliknięciu w przycisk "Zapisz w bazie" dane w zakładce zmieniają się tak, jak w przypadku wprowadzania pojedynczych tarcz. Teraz możemy znowu wprowadzać dane pierwszego kierowcy (checkboxa "Ekipa" pozostaje zaznaczony do momentu, aż ręcznie zostanie odznaczony).

...