Page tree

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 38 Next »

1. Jak utworzyć kopię bazy danych?

Aby wykonać kopię bazy danych należy wejść do katalogu programu "C:\Pliki Programów (x86 ) \ Infolab \ Tachospeed \ Baza" i znaleźć tam plik o nazwie "TACHOSPEED.GDB". Plik ten należy skopiować, najlepiej na zewnętrzny nośnik pamięci (np. pendrive).

W przypadku wersji MAX mamy możliwość utworzenia wielu baz danych oraz wyboru ich lokalizacji na dysku. Aby zarchiwizować bazy w wersji MAX należy skopiować wszystkie pliki z rozszerzeniem GDB, za wyjątkiem pliku "PUSTA.GDB"

Zalecamy wykonywanie kopii bazy danych przynajmniej raz w tygodniu, a także przed przeinstalowaniem programu lub aktualizacją.

2. Po imporcie pliku DDD program nie widzi danych kierowcy.

Należy sprawdzić czy opcja "Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie" jest zaznaczona (menu "Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import"). Jeśli tak to trzeba ją odznaczyć, zapisać i zamknąć okno ustawień, a następnie zaimportować ponownie plik. Po poprawnym imporcie pliku ponownie zaznaczamy tą opcję.

3. Brak danych w ewidencji.

Należy sprawdzić czy w "Opcjach" w oknie ewidencji w zakładce "Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory" zaznaczone jest "Rozlicz ewidencję tylko dla wybranej firmy". Jeśli tak to należy ją wyłączyć.

Można również sprawdzić czy w menu "Kierowcy - Rozliczeniowe" jest wpisany poprawny okres zatrudnienia kierowcy.

Inną przyczyną braku danych może być sytuacja, w której zaimportowano plik cyfrowy kierowcy jednak nie dodano pojazdu, którym kierowca się poruszał.

4. Zmiana nr karty kierowcy na nową.

Aby zmienić nr karty kierowcy wystarczy przejść do zakładki "Kierowcy", wybrać interesującego nas kierowcę i wpisać nowy nr karty w miejsce poprzedniego. Jeśli zdarzy się sytuacja, że po zmianie nr karty nie będzie danych za pewien okres czasu to należy wykonać poniższe kroki:

 • upewniamy się, że w menu "Kierowcy" jest wpisany stary nr karty kierowcy
 • odznaczamy „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import - Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie"
 • importujemy najbardziej aktualny plik cyfrowy ze starym nr karty kierowcy
 • zaznaczamy „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import - Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie"
 • w menu "Kierowcy" zmieniamy nr karty kierowcy ze starego na nowy
 • importujemy plik cyfrowy z nowej karty kierowcy

5. Jak rozliczyć pensję minimalną w krajach UE?

Rozliczenie pensji minimalnej zostało szczegółowo omówione w rozdziale 15.3 Rozliczenie pensji minimalnej

6. Okno ewidencji nie pokazuje wszystkich danych.

Aby zobaczyć wszystkie kolumny w oknie ewidencji musimy zaznaczyć checkbox "Opcje - Wygląd i raport - Wszystkie kolumny widoczne".

7. Jak zmienić stary pojazd na nowy?

Aby zmienić stary pojazd na nowy wystarczy przejść do zakładki "Pojazdy", usunąć stary nr rejestracyjny samochodu i wprowadzić nowy. Polecamy również zapisać informację o takiej operacji w oknie "Uwagi", np. do dnia 01.01.2010 obowiązywał nr rejestracyjny ABC12345, a od dnia 02.01.2010 obowiązuje nr rejestracyjny XYZ54321. 

Jeśli zdarzy się sytuacja, że po zmianie nr rejestracyjnego pojazdu nie będzie danych za pewien okres czasu to należy wykonać poniższe kroki:

 • upewniamy się, że w menu "Pojazdy" jest wpisany stary nr rejestracyjny pojazdu
 • odznaczamy „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import - Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie"
 • importujemy najbardziej aktualny plik cyfrowy ze starym nr rejestracyjny pojazdu
 • zaznaczamy „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł cyfrowy - Import - Importuj tylko dane nowsze niż dane w bazie"
 • w menu "Pojazdy" zmieniamy nr rejestracyjny pojazdu ze starego na nowy
 • importujemy plik cyfrowy z nowym numerem rejestracyjny pojazdu

8. Program zaczął wolniej działać na komputerze.

To znak że program trzyma za dużo starych raportów. Wystarczy wyświetlić w zakładce "Raporty" → "Raporty" wszystkie raporty i usunąć te najstarsze (klikamy na dacie prawym guzikiem myszy - "Usuń"). Polecamy także zaznaczyć funkcję "Automatyczne usuwanie drzewek raportów" w zakładce "Zarządzanie" → "Ustawienia" → "Ustawienia programu" → "Raporty" i wpisać (najlepiej) wartość pomiędzy 1 a 50. Raporty powyżej wprowadzonej wartości zostaną usunięte przy uruchomieniu programu w kolejnym dniu.

9. Kierowca źle zaznaczył odpoczynek (np. jako praca inna).

Aby zmienić błędnie zaznaczoną aktywność korzystamy z edytora (rozdział 2 Interaktywny podgląd aktywności). Jest to opcja dostępna tylko po aktywowaniu Rozszerzonego Modułu Kontrolnego.

10. Symbole używane w Tachospeed:

10.1 Widok kalendarza

- dane pobrane z karty
- dane pobrane z tachografu
- dane wczytane z wykresówek
- błąd (dane cyfrowe)
- zdarzenie (dane cyfrowe)

10.2 Widok cyfrowy

F - błąd (Fault)

E - zdarzenie (Event)

10.3 Raporty kontrolne

? - brak zarejestrowanych aktywności ( okres nieznany)

- włożenie i wyjęcie karty

- nad wykresem: jazda poza zakresem (opcja OUT)

- nad wykresem: dzienny okres jazdy zakończony przeprawą promowo-kolejową

1x24, 2x24 - okresy 24 godzinne występujące miedzy odpoczynkami tygodniowymi

9 (1x9) - oznacznie skróconego odpoczynku dziennego

3+9 - odpoczynek dzielony

- znaczniki promu

M - wpis manualny

! - jazda bez włożonej karty

- jazda w załodze (dzienny okres prowadzenia)

10.4 Raporty ewidencyjne

- praca

- dyżur 50%

- dyżur 100%

- przerwa

- okres nieewidencjonowany

UNŻ - urlop na żądanie

UO - urlop okolicznościowy

UM - urlop macierzyński

UWC - urlop wychowawczy

OND - opieka nad dzieckiem

UOJ- urlop ojcowski

UB - urlop bezpłatny

NU - nieobecność usprawiedliwiona

NN - nieobecność nieusprawiedliwiona

N - niezatrudniony

BA - brak aktywności

CH80% - chorobowe 80%

CH70% - chorobowe 70%

CH100% - chorobowe 100%

11. Obliczanie składników wynagrodzenia dla 3-miesięcznego okresu rozliczeniowego

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Podstawowe-rozliczenie - Po pobraniu danych" wybieramy "nie zmieniaj"

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory" odznaczamy "Odbiór automatyczny"

 • zapisujemy opcje i zamykamy
 • ustawiamy w Ewidencji "Okres rozliczeniowy" - 3 miesiące
 • pobieramy dane w Ewidencji dla pełnego okresu rozliczeniowego
 • klikamy w "Kalkulator płac"
 • potwierdzamy checkbox z zaznaczonym pierwszym miesiącem w danym okresie rozliczeniowym
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport i zamykamy okno
 • ponownie klikamy w "Kalkulator płac"
 • potwierdzamy checkbox z drugim miesiącem w danym okresie rozliczeniowym
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport i zamykamy okno
 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Podstawowe-rozliczenie - Po pobraniu danych" Zamieniaj dni wolne z pracą na dni robocze bez pracy"

 • w menu „Zarządzanie - Ustawienia - Ustawienia programu - Moduł ewidencji - Zaawansowane - Odbiory" zaznaczamy "Odbiór automatyczny"

 • pobieramy dane w Ewidencji dla pełnego okresu rozliczeniowego
 • ponownie klikamy w "Kalkulator płac"
 • tym razem zaznaczamy checkbox z trzecim misiącem (program automatycznie zaznaczy pełny okres rozliczeniowy)
 • w oknie "Kalkulatora płac" klikamy w "Zapisz", następnie generujemy raport
 • jeśli kierowca ma wypłacane wynagrodzenie w formie ryczałtów to generujemy raport rozliczenia ryczałtów korzystając z przycisku "Rozliczenie ryczałtów"
 • No labels