Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata


Poprzez menu "Czynności" mamy możliwość wprowadzania i edycji czynności kierowców, które nie są ujęte ani na tarczkach, ani na tachografach cyfrowych. Pozwala to również na prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, którzy nie korzystają z tachografów. Przeglądanie i wprowadzanie tych czynności możliwe jest po kliknięciu w "Przeglądanie i edycja".


1. Wprowadzanie i edycja czynności dobowych

Ekran wprowadzania czynności podzielony jest na widok roczny (Widok roczny). dzienny (Edycja) oraz "Sumy okresu rozliczeniowego".

"Widok roczny" służy do wprowadzania czynności, które dotyczą całego dnia. Możemy tutaj ustalić, że dany dzień jest np. dniem wolnym lub że kierowca w danym dniu wziął chorobowe. Po zaznaczeniu lewym guzikiem myszy określonego okresu pod prawym przyciskiem myszy otwiera się menu kontekstowe.

Teraz wystarczy wybrać odpowiednią aktywność, aby wszystkie zaznaczone dni otrzymały nowy status w ewidencji. Opcja "Wyczyść zaznaczone dni" pozwala na przywrócenie statusu dnia do zwykłego, bez aktywności. "Usuń czynności szczegółowe…" pozwala na usunięcie ręcznie wprowadzonych informacji o godzinach pracy w zakładce "Widok dzienny" z wybranych dni.

Mamy też możliwość dodawania godzin pracy. Godziny pracy nie są wstawiane w konkretnej godzinie, ale informują moduł ewidencyjny, że w tym dniu należy kierowcy policzyć odpowiednią ilość godzin do czasu pracy. Wszystkie wprowadzone w tym oknie zmiany mają wpływ na raport ewidencji czasu pracy i nie są brane pod uwagę w raporcie kontrolnym.
W "Widoku rocznym" łatwo zauważyć w jakim dniu mamy dane z kart kierowcy, tachografu cyfrowego, tarczek, tarczek postojowych lub wpisów manualnych (legenda dostępna jest pod kalendarzem).

Aby zapisać wprowadzone czynności do bazy danych, należy kliknąć w przycisk "Zapisz zmiany". Jeżeli nie zapiszemy zmian, to wszystkie zostaną utracone po zmianie kierowcy lub zamknięciu okna.

2. Wpisy manualne aktywności tachografu

Ekran wprowadzania wpisów manualnych tachografu różni się od "widoku rocznego", gdyż dotyczy on tylko jednej doby.

Na tym ekranie możemy wpisywać tryby tachografu. Jest to konieczne, jeżeli na przykład nie mamy karty kierowcy ani danych z tachografu cyfrowego i dysponujemy jedynie wydrukami z tachografu. Wpisy manualne traktowane są w raportach ewidencji oraz kontrolnym na równi z danymi z tarczek, kart kierowców i tachografów cyfrowych – są jednak oznaczone, że zostały wpisane ręcznie. Wszystkie wprowadzone w tym oknie zmiany mają wpływ na raport ewidencji czasu pracy oraz na raport kontrolny. Również tutaj, aby zapisać wprowadzone czynności do bazy danych, należy kliknąć w przycisk "Zapisz zmiany". Jeżeli nie zapiszemy zmian, to wszystkie zostaną utracone po zmianie kierowcy, dnia lub zamknięciu okna.


Zmiany w edytorze czynności od wersji 3.00

Wprowadzanie i edycja czynności dobowych:

Ekran wprowadzania wpisów manualnych tachografu różni się od „widoku rocznego”, gdyż dotyczy on tylko jednej doby kalendarzowej.

Wywołujemy go na widoku kalendarza, klikając dwukrotnie na interesującym nas dniu lub wybierając ‘Dzień’ z menu powyżej.


  • Wpisy manualne aktywności tachografu

Na tym ekranie możemy wpisywać tryby tachografu. Jest to konieczne, jeżeli na przykład nie mamy karty kierowcy ani danych z tachografu cyfrowego i dysponujemy jedynie wydrukami z tachografu.

Wpisy manualne traktowane są w raportach ewidencji oraz kontrolnym na równi z danymi z tarczek, kart kierowców i tachografów cyfrowych – są jednak oznaczone, że zostały wpisane ręcznie. 

Wszystkie wprowadzone w tym oknie zmiany mają wpływ na raport ewidencji czasu pracy oraz na raport kontrolny.


Kolumny Tryb i Pojazd są edytowalne w formie listy rozwijalnej.

Kolumny Godzina rozpoczęcia i Godzina zakończenia umożliwiają wprowadzanie godzin z klawiatury lub z pomocą strzałek góra/dół.

Przechodzenie pomiędzy kolejnymi kolumnami można realizować używając klawisza TAB, a klawiszem ENTER można potwierdzać wpisany wiersz.

Poszczególne wiersze aktywności, bądź ich grupę można kopiować z pomocą podręcznego menu, dostępnego po prawej stronie ekranu, po ich wcześniejszym zaznaczeniu w pierwszej kolumnie:

Przy kopiowaniu wpisanych ręcznie aktywności, możemy posłużyć się opcjami, umożliwiającymi ograniczenie do dni roboczych, dni bez aktywności, dni pozbawionych jakichkolwiek czynności.


  • Kopiowanie wprowadzonych czynności manualnych

Na widoku kalendarza zaznaczamy wybrany przez nas okres za pomocą lewego klawisza myszki, klikamy prawym klawiszem myszy, wybieramy ‘Czynności’ i ‘Wstaw’.

Wszystkie wybrane przez nas czynności z menu podręcznego będą skopiowane do wybranego przez nas okresu.

  • No labels